W0005. Đuổi học sv.Phương Uyên, hiệu trưởng ĐH Công nghệ thực phẩm lọt vào hồ sơ vi phạm nhân quyền.

Ông Đặng Vũ Ngoạn – Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM là cái tên mới nhất trong Hồ sơ vi phạm nhân quyền ngành giáo dục do Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam thành lập. Quyết định V/v buộc thôi học số 1926 do Đặng Vũ Ngoạn ký ngày 29/11/2013 đối với sinh viên Nguyễn Phương Uyên có nội dung trái pháp luật, không được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục qui định, gây thiệt hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp công dân. Số hồ sơ của Đặng Vũ Ngoạn là W0005.

Đặng Vũ Ngoạn- hiệu trưởng Đại học công nghệ thực phẩm TP.HCM
Đặng Vũ Ngoạn- hiệu trưởng Đại học công nghệ thực phẩm TP.HCM

Xem thêm: Danh sách cá nhân trong Hồ sơ vi phạm nhân quyền ngành giáo dục ( đang cập nhật)

SV Phương Uyên khiếu nại, Hiệu trưởng Trường ĐH CNTP TpHCM họa vô đơn chí
19 Tháng 3 2014 lúc 10:49
Sinh viên Phương Uyên khiếu nại Quyết định buộc thôi học của Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm – TP.HCM Đăng ngày: 19.03.2014
VRNs (19.03.2014) – Quyết định V/v buộc thôi học số 1926 do Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM, ông Đặng Vũ Ngoạn ký ngày 29/11/2013 đối với sinh viên Nguyễn Phương Uyên có nội dung trái pháp luật, không được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục qui định, gây thiệt hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp công dân. Quyết định này không có căn cứ pháp luật, nên không có giá trị pháp lý và nghiêm trọng hơn, đã cố ý không chấp hành Bản án phúc thẩm số 838/2013/HSPT đề ngày 16/8/2013, theo đó “để tạo điều kiện cho bị cáo tiếp tục đi học”.
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã gửi Đơn Khiếu nại đến Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM như sau:

Ngày 15 tháng 03 năm 2014
Kính gửi: Thầy Hiệu Trưởng
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm – TP.HCM

ĐƠN KHIẾU NẠI
Quyết định V/v buộc thôi học số 1926 do Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM ký ngày 29/11/2013 (“Quyết định buộc thôi học”)

Tôi tên: NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN, sinh năm 1992.
Địa chỉ: thôn Lâm Giang – xã Hàm Trí – huyện Hàm Thuận Bắc – tỉnh Bình Thuận.
Trình bày nội dung sau:
1) Nguyên tôi là sinh viên Lớp 10CĐTP1, Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM, năm học 2010-2013 (MSSV 3005100901). Tôi bị Toà Phúc thẩm TANDTC- tại TP.HCM tuyên án ba năm tù treo.
Tôi không trình bày nội dung sai pháp luật của Bản án Phúc thẩm ở đây, việc này, tôi đã gửi đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm tới cơ quan có thẩm quyền, lý do tôi không phạm tội.
2) Sau khi Toà trả tự do cho tôi ngay tại Phiên Toà ngày 16/8/2013, thì ngày 29/11/2013, Thầy Hiệu trưởng Đặng Vũ Ngoạn đã ký Quyết định buộc thôi học đối với tôi (sinh viên Nguyễn Phương Uyên).
Xét thấy Quyết định này có nội dung trái pháp luật, không được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục qui định, gây thiệt hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp công dân, tôi khiếu nại. Cụ thể:
a) Quyết định buộc thôi học không có căn cứ pháp luật, nên không có giá trị pháp lý:
Phần căn cứ pháp lý, Quyết định buộc thội học đã nêu ra 4 căn cứ:
– Căn cứ Quy chế học sinh sinh viên các trường đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy Ban hành theo Quyết định số 42/ 2007/QĐ Bộ GDĐT ngày 1.8.2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dưới đây tôi gọi tắt là “Qui chế HSSV”).
– Căn cứ nội dung bản án số 838/2013/HSPT ngày 16.8.2013 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại tp HCM gửi trường Đại học CNTP tpHCM“. (Dưới đây tôi gọi tắt là “Bản án phúc thẩm”)
– Căn cứ công văn số 6144/Bộ GDĐT-CTHSSV ngày 9.9.2013 của Vụ trưởng Vụ Công tác HS SV-Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Dưới đây tôi gọi tắt là “Công văn số 6144”)
– Và Theo đề nghị của Trưởng phòng công tác chính trị & Học sinh sinh viên.
Trong 4 căn cứ trên, hai căn cứ Về “Qui chế HSSV” và “Bản án phúc thẩm” là hoàn toàn trái pháp luật như tôi nêu rõ tại phần b) dưới đây. Còn căn cứ “Công văn số 6144” là trái với Điều 21 Qui chế HSSV. Bởi lẽ, việc kỷ luật sinh viên phải do “Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường tổ chức họp, xét và kiến nghị, đề nghị Hiệu trưởng…” (điểm d khoản 1 Điều 21 Qui chế HSSV). Như vậy, Công văn của Vụ trưởng…nào đó, không phải là căn cứ để ra Quyết định kỷ luật buộc thôi học. Cũng vậy, điểm d khoản 2 Điều 21 Qui chế HSSV qui định Trưởng phòng công tác SVHS chỉ có quyền “lập hồ sơ xử lý kỷ luật HSSV, sau khi đã trao đổi với Trưởng khoa, đại diện tổ chức Đòan…, Hội…” chứ không có quyền “đề nghị…”. Vì quyền “đề nghị” như trên đã nêu thuộc quyền “Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường”. Quyết định buộc thôi học căn cứ “theo đề nghị của Trưởng phòng công tác…” là trái Qui chế HSSV.
b) Quyết định của Thầy Hiệu trưởng căn cứ “Qui chế HSSV” và “nội dung Bản án phúc thẩm” buộc tôi thôi học “do vi phạm pháp luật của nứơc CHXHCN Việt Nam” là hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tôi (Sinh viên Nguyễn Phương Uyên):
+/ Trước hết, theo qui định tại điểm d khoản 1 Điều 20 Qui chế HSSV, buộc thôi học là “hình thức kỷ luật” nặng nhất “áp dụng đối với HSSV đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù (kể cả trường hợp bị xử phạt tù được hưởng án treo).”. Như vậy, theo Qui chế, “vi phạm pháp luật bị xử phạt tù…” như trường hợp của tôi (sinh viên Nguyễn Phương Uyên) sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật “buộc thôi học”.
Điều 21 Qui chế HSSV qui định “Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật:
1. Thủ tục xét kỷ luật:
a) HSSV có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật;
b) Giáo viên chủ nhiệm chủ trì họp với tập thể lớp HSSV, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV;
c) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV xem xét, đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của nhà trường;
d) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật nhà trường tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp HSSV có HSSV vi phạm và HSSV có hành vi vi phạm. HSSV vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng) thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.
Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.
2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của HSSV:
a) Bản tự kiểm điểm (trong trường hợp HSSV có khuyết điểm không chấp hành việc làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được);
b) Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm HSSV có hành vi vi phạm;
c) Ý kiến của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV;
d) Các tài liệu có liên quan.
Trong trường hợp có đủ chứng cứ HSSV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, đơn vị phụ trách công tác HSSV sau khi trao đổi với Trưởng khoa, đại diện tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam (nếu có) lập hồ sơ trình Hiệu trưởng quyết định hình thức xử lý.”.
Áp dụng qui định trên, tôi khẳng định, chưa bao giờ được yêu cầu “làm bản kiểm điểm…hoặc được mời dự họp …”. Quyết định cũng không căn cứ vào “đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường…”. Như vậy, Quyết định buộc thôi học ghi “căn cứ Qui chế HSSV”, nhưng đã không tuân thủ Qui chế HSSV, không tiến hành theo đúng “trình tự thủ tục và hồ sơ xử lý kỷ luật HSSV” là không có căn cứ pháp lý, trái qui định.
+/ Thứ hai, Bản án phúc thẩm trang 12 có ghi rõ: “Pháp luật Xã hội chủ nghĩa luôn khoan hồng đối với người biết nhận ra những sai lầm của bản thân, để tạo điều kiện cho bị cáo tiếp tục đi học để trở thành người có ích cho xã hội sau này. Hội đồng xét xử thống nhất không cần cách ly bị cáo ra khỏi cuộc sống xã hội cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa. Bị cáo được trả tự do tại phiên tòa nếu không bị giam giữ về hành vi phạm tội nào khác.” Như vậy, việc tôi “được trả tự do tại Toà” là “để…tiếp tục đi học”. Quyết định buộc thôi học căn cứ Bản án phúc thẩm, nhưng lại làm trái nội dung Bản án phúc thẩm là không có căn cứ pháp lý.
Điều cần nhấn mạnh là căn cứ qui định tại Điều 22 Bộ luật Tố tụng Hình sự: “Bảo đảm hiệu lực của bản án và quyết định của Toà án
1. Bản án và quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành và phải được các cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi trách nhiệm của mình phải chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Toà án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành đó.
2. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, các cơ quan nhà nước, chính quyền xã, phường, thị trấn, tổ chức và công dân phải phối hợp với cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong việc thi hành án.
Các cơ quan nhà nước, chính quyền xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tạo điều kiện và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong việc thi hành án.”. Rõ ràng là, Bản án phúc thẩm tuyên bố “tạo điều kiện cho tôi tiếp tục đi học’, nhưng Thầy Hiệu trưởng Trường Đai học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM lại ra Quyết định buộc thôi học đối với tôi (sinh viên Nguyễn Phương Uyên) là “không tôn trọng”, “không chấp hành nghiêm chỉnh bản án…”. Quyết định buộc tôi thôi học là trái pháp luật, Thầy Hiệu trưởng và những người (Vụ trưởng…, Trưởng phòng…) đề nghị buộc tôi thôi học (nếu có) đã cố ý không chấp hành Bản án phúc thẩm.
+/ Quyết định buộc thôi học không có căn cứ pháp luật, vi phạm pháp luật như kể trên, đối với tôi, sinh viên năm cuối của Trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã xâm phạm quyền được đi học của công dân được Điều 39 Hiến pháp 2013 minh định. Vi phạm Qui chế HSSV, theo đó: “HSSV là nhân vật trung tâm trong nhà trường, được nhà trường bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ…” (khoản 1 Điều 3); và “Được nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng…” (Khoản 2 Điều 4). Tước bỏ tương lai “trở thành người có ích cho xã hội” như Bản án phúc thẩm nêu ra.

KIẾN NGHỊ:
Bằng đơn này, tôi chính thức khiếu nại và đề nghị Thầy Hiệu trưởng Trường Đai học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM tôn trọng pháp luật, tuân hành Qui chế HSSV, chấp hành nghiêm chỉnh Bản án phúc thẩm, có quyết định thu hồi Quyết định buộc thôi học số 1926 trái pháp luật đối với tôi (sinh viên Nguyễn Phương Uyên), phục hồi mọi quyền, nghĩa vụ cho tôi trong thời gian bị xử lý kỷ luật sai trái.
Tôi biết, hiện Thầy Hiệu trưởng đang “đau đầu” vì những thắc mắc liên quan đến tiền lương gần 200 triệu/ tháng của Thầy (ở đây), nhưng cũng mong Thầy lưu tâm giải quyết khiếu nại này của một Sinh viên nghèo, vùng quê”.

Kính chào trân trọng,

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN
Visit Link.


 

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm đuổi học sinh viên Nguyễn Phương Uyên
5 Tháng 12 2013 lúc 8:29
Ngày 29/11/2013, Trường ĐHCNTP TP HCM ra quyết định buộc thôi học đối với sinh viên Nguyễn Phương Uyên.

Lý do họ đưa ra là Phương Uyên đã vi phạm pháp luật của nước CHXHCNVN.

Căn cứ họ ra quyết định là qui chế đối với học sinh sinh viên, bản án phúc thẩm ngày 16/8/2013 xử Phương Uyên 3 năm tù treo và công văn của Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chưa rõ bản qui chế đối với học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn của Vụ công tác HS, SV như thế nào nhưng khả năng nếu trường ĐHCNTP có căn cứ đúng thì qui chế của Bộ GD và ĐT còn khắc nghiệt hơn cả Bộ luật hình sự vì theo bộ luật hình sự, nhiều trường hợp bị án tù, sau khi ra tù có thể bị đình chỉ đảm nhiệm chức vụ từ 1- 5 năm chứ không cấm vĩnh viễn.

Luật thi hành án hình sự không hề có điều khoản nào cấm người đang thi hành án treo tiếp tục học tập. Ngược lại còn bỏ ngỏ khả năng họ có thể được theo học phổ thông, đào tạo nghề. Điều 65, khoản 3 qui định:

Người được hưởng án treo được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó.

Trong khi đó, quyết định của trường ĐHCNTP TP HCM buộc thôi học đối với Nguyễn Phương Uyên là vĩnh viễn.

Đây là một quyết định vô nhân đạo, nhằm bịt kín tương lai của sinh viên Nguyễn Phương Uyên khi cuộc đời của Uyên tất cả còn ở phía trước, mặc dù không biết Phương Uyên có ý định theo học nữa hay không.

5/12/2013
Nguyễn Tường Thụy

(Văn bản do gia đình cung cấp)
Visit link.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s